1

Ephemeroptera – Mayflies

Baetidae (Small Minnow Mayflies)
2 unidentified larvae

Caenidae (Small Squaregilled Mayflies)
Caenis sp

Ephemeridae  (Common Burrower Mayflies)
Hexagenia limbata
Litobrancha recurvata – Dark Green Drake         

Heptageniidae – Flatheaded Mayflies
Heptagenia elegantula
N
ixe inconspicua
Stenacron interpunctatum

Polymitarcyidae  (Pale Burrower Mayflies)
Ephoron album